Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs recytatorski „W niezwykłym świecie Juliana Tuwima”

Przedszkole Miejskie nr 220
ul. Jaracza 68
90-251 Łódź

 zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim  

„W niezwykłym świecie Juliana Tuwima”

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

 • 1.  Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi, koordynatorzy: Maria Kapłon i Barbara Musiał.
 2. Konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima adresowany jest do przedszkolaków w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria - 3-4 latki
 • II kategoria 5-6 latki

 

 • 2.  Cele konkursu:
 1. Popularyzacja twórczości Juliana Tuwima oraz zainteresowanie dzieci poezją.
 2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
 3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci.
 4. Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów.

 

 • 3. Czas i miejsce konkursu:
 1. Konkurs odbędzie się online

 

Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi, ul. Jaracza 68

 

 1. Zgłoszenia dzieci należy dokonać do dnia 05.2021 r. poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy: b.musial@pm220.elodz.edu.pl
 2. Czas przesyłania nagrań do 06.2021 r.

 

 

 • 4.  Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy o zasięgu ogólnołódzkim.

 

 1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

 

 • I kategoria - 3-4 latki
 • II kategoria 5-6 latki

 

 1. Każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowane przez nauczyciela, rodzica, opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje nauczyciel do dnia 05.2021 r. poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy b.musial@pm220.elodz.edu.pl
 3. Konkurs będzie miał formę prezentacji przez dziecko dowolnego utworu lub fragmentu utworu poetyckiego Juliana Tuwima.
 4. Prezentację utworu w formie nagrania należy przesłać do dnia 06.2021 r. na adres mailowy: b.musial@pm220.elodz.edu.pl
 5. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.
 6. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Zwycięscy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi  

15 czerwca 2021 r.

 • 5.  Kryteria oceny

 

       Recytację ocenia komisja w dwóch kategoriach wiekowych: I, II.

       Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

 • Dobór teksu i jego pamięciowe opanowanie,
 • Poprawne i płynne deklamowanie,
 • Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu),
 • Pomysłowe przebranie.

.

 • 6.  Nagrody
 1. Przewidziane są nagrody główne za I miejsce w każdej grupie wiekowej.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 • 7.  Pozostałe ustalenia
 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.           

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Opiekun prawny uczestnika Konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie

imienia, nazwiska

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania lub odbioru dyplomu i nagrody.
 • Dane osobowe uczestników nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
  1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

udziału w konkursie recytatorskim

„W niezwykłym świecie Juliana Tuwima”

 

 

Imię i nazwisko wykonawcy (lub wykonawców), wiek

 

 1. ...................................................................................................

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 

 

Tytuł wiersza:

 

..................................................................................................................................................

 

Placówka (także adres i telefon):

 

...................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 • Opiekun prawny uczestnika Konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie

imienia, nazwiska

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania lub odbioru dyplomu i nagrody.
 • Dane osobowe uczestników nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.
  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

      

 

ZGODA

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE RECYTATORSKIM

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka,

 

                  ……………………….…………………………………………………………………………………

                                                 (imię i nazwisko autora pracy)

 

w konkursie pt. „W niezwykłym świecie Juliana Tuwima” - konkurs recytatorski (zwany dalej konkursem) organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1000).

 1. Wyrażam zgodę na:

ü przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu umieszczonych danych osobowych dziecka na potrzeby prowadzenia i realizacji konkursu.

 

 

 

 

 

  ...............................................................................

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka)