Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs recytatorski „W niezwykłym świecie Juliana Tuwima”

Przedszkole Miejskie nr 220
ul. Jaracza 68
90-251 Łódź

 zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim  

„W niezwykłym świecie Juliana Tuwima”

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

 • 1.  Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi, koordynatorzy: Maria Kapłon i Barbara Musiał.
 2. Konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima adresowany jest do przedszkolaków w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria - 3-4 latki
 • II kategoria 5-6 latki

 

 • 2.  Cele konkursu:
 1. Popularyzacja twórczości Juliana Tuwima oraz zainteresowanie dzieci poezją.
 2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
 3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci.
 4. Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów.

 

 • 3. Czas i miejsce konkursu:
 1. Konkurs odbędzie się online

 

Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi, ul. Jaracza 68

 

 1. Zgłoszenia dzieci należy dokonać do dnia 05.2021 r. poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy: b.musial@pm220.elodz.edu.pl
 2. Czas przesyłania nagrań do 06.2021 r.

 

 

 • 4.  Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy o zasięgu ogólnołódzkim.

 

 1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

 

 • I kategoria - 3-4 latki
 • II kategoria 5-6 latki

 

 1. Każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowane przez nauczyciela, rodzica, opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje nauczyciel do dnia 05.2021 r. poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy b.musial@pm220.elodz.edu.pl
 3. Konkurs będzie miał formę prezentacji przez dziecko dowolnego utworu lub fragmentu utworu poetyckiego Juliana Tuwima.
 4. Prezentację utworu w formie nagrania należy przesłać do dnia 06.2021 r. na adres mailowy: b.musial@pm220.elodz.edu.pl
 5. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.
 6. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Zwycięscy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi  

15 czerwca 2021 r.

 • 5.  Kryteria oceny

 

       Recytację ocenia komisja w dwóch kategoriach wiekowych: I, II.

       Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

 • Dobór teksu i jego pamięciowe opanowanie,
 • Poprawne i płynne deklamowanie,
 • Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu),
 • Pomysłowe przebranie.

.

 • 6.  Nagrody
 1. Przewidziane są nagrody główne za I miejsce w każdej grupie wiekowej.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 • 7.  Pozostałe ustalenia
 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.           

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Opiekun prawny uczestnika Konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie

imienia, nazwiska

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania lub odbioru dyplomu i nagrody.
 • Dane osobowe uczestników nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
  1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

udziału w konkursie recytatorskim

„W niezwykłym świecie Juliana Tuwima”

 

 

Imię i nazwisko wykonawcy (lub wykonawców), wiek

 

 1. ...................................................................................................

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 1. .......................................................................................................................................

 

 

 

Tytuł wiersza:

 

..................................................................................................................................................

 

Placówka (także adres i telefon):

 

...................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 • Opiekun prawny uczestnika Konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie

imienia, nazwiska

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania lub odbioru dyplomu i nagrody.
 • Dane osobowe uczestników nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.
  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

      

 

ZGODA

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE RECYTATORSKIM

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka,

 

                  ……………………….…………………………………………………………………………………

                                                 (imię i nazwisko autora pracy)

 

w konkursie pt. „W niezwykłym świecie Juliana Tuwima” - konkurs recytatorski (zwany dalej konkursem) organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1000).

 1. Wyrażam zgodę na:

ü przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu umieszczonych danych osobowych dziecka na potrzeby prowadzenia i realizacji konkursu.

 

 

 

 

 

  ...............................................................................

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka)